Kontakt

Projekt "Pomagajmy razem"

Konkurs grantowy

belkaUE2020

Wnioski o przyznanie grantów w ramach projektu „Pomagajmy Razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - ocenione na dzień 11.08.2020

Sprawdź rejestr wniosków

........................................................................................................................................................................................................................

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Województwo Warmińsko-Mazurskie uruchamia nabór wniosków o udzielenie grantów  na wsparcie 51 domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową, w szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Zasady przyznawania grantów zostały określone w Procedurze udzielania grantów.

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nabór wniosków jest naborem otwartym. Granty udzielane będą przez Grantodawcę do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców w walce z epidemią wirusa Covid-19.

Ogłoszenie o naborze wniosków jest publikowane na stronie Grantodawcy: https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/96/informacje-konkursy-ogloszenia.html oraz na stronie Realizatora projektu: https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/pomagajmy-razem/konkurs-grantowy

Po wypełnieniu formularza Wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury udzielania Grantów, należy złożyć go za pośrednictwem jednej z poniższych opcji:
1)    przez ePUAP podpisany podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
2)    w formie  papierowej, podpisany przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
3)    przez ePUAP (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany);
4)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany).
Do Wniosku należy załączyć komplet dokumentów, których wykaz znajduje się
w formularzu Wniosku (Załącznik nr 1 do Procedury).

Składając Wniosek w wersji papierowej, należy złożyć go w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt.  „Pomagajmy Razem”

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze: w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Termin składania wniosków: od 28 lipca do 31 sierpnia 2020 r. (w przypadku wysyłki dokumentu decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Realizatora Projektu mailowo lub telefonicznie.
Osobą do kontaktu jest:
Pani Monika Kocimska-Warczak, 89 521 95 28, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani Anna Saracen-Wójcik, 89 521 95 11, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bieżące informacje dot. projektu dostępne na stronie internetowej: https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/pomagajmy-razem/konkurs-grantowy

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Realizatora Projektu mailowo lub telefonicznie. Osobami do kontaktu są:

- Monika Kocimska-Warczak, 89 521 95 28, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Anna Saracen-Wójcik, 89 521 95 11, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
- Procedura udzielania Grantów
- Wniosek o udzielenie Grantu
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług
- Sprawozdanie końcowe z rozliczenia grantu
- Ogłoszenie


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK