Kontakt

Nagroda im. prof. J. Wengris

Wyróżnienia za proekologiczne postawy

PRZEDSIĘWZIĘCIE O PRZYZNAWANĄ PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NAGRODĘ IM. PROF. JANINY WENGRIS MA NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH ORAZ PROMOWANIE ZACHOWAŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

 

Zobacz także:
Sylwetka prof. Janiny Wengris
Zasady przyznawania Nagrody oraz wzór zgłoszenia

NAGRODA 2020:

- Bernard Czerwiński - dyplomowany nauczyciel, zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu. Na jego dokonania w zakresie ochrony środowiska składa się organizacja, promocja oraz pełnienie roli opiekuna grup uczniów w licznych projektach i konkursach o tematyce ekologicznej. Kapituła doceniła jego wyjątkową aktywność i zaangażowanie, a także różnorodność dziedzin przyrodniczych, w ramach których aktywizował młodzież do działania. Za swoją działalność i uzyskiwanie licznych dotacji oraz certyfikacji w zakresie ekologii dla szkoły otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

- Fundacja Albatros - działalność koncentruje się na trzech celach - leczeniu dzikich ptaków i rozwijaniu ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, edukacji ekologicznej i organizacji wolontariatu przyrodniczego, w tym organizacji interwencji w ratowaniu rannych ptaków. Od 2009 zainicjowała i zrealizowała wiele projektów związanych z ochroną przyrody. Przy siedzibie, która znajduje się w Bukwałdzie (powiat olsztyński), funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich, gdzie leczone są ranne i chore ptaki. Osobniki, które ze względu na swój stan zdrowia, nie mogą wrócić na wolność, zostają mieszkańcami Ptasiej Akademii, w której odbywają się zajęcia edukacyjne. Fundacja od początku działalności pracuje nad wykorzystaniem potencjału społecznego w usprawnieniu pomocy dzikim zwierzętom. Osoby zaangażowane w działalność stanowią grupę pasjonatów i idealistów.

 

NAGRODA 2019:

Po raz pierwszy w historii konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris przyznano dwie nagrody – honorując oddzielnie osobę prywatną oraz podmiot zbiorowy. Laureatami VI edycji konkursu zostali: Lech Serwotka oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

- Lech Serwotka został doceniony za prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt przy leśnictwie Napromek w Nadleśnictwie Olsztynek, którego funkcjonowanie polega na przyjmowaniu zwierząt wymagających pomocy, udzieleniu im opieki weterynaryjnej, przetrzymywaniu ich do uzyskania pełnej samodzielności, a na koniec wypuszczeniu do środowiska naturalnego. Inną ważną funkcją ośrodka jest edukacja ekologiczna. Obecność dzikich zwierząt daje niepowtarzalną okazję do ich obserwacji, a kontakt z pacjentami ośrodka jest dla zwiedzających silnym przeżyciem emocjonalnym. Każdy odwiedzający ośrodek zdobywa cenną wiedzę na temat postępowania z dzikimi zwierzętami i dzięki temu zwiększeniu świadomości ludzi wydatnie wzrasta bezpieczeństwo dzikich zwierząt.

- Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków to stowarzyszenie istniejące od 1985 r. Przedmiotem działalności stowarzyszenia są głównie zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody na terenie Polski północno-wschodniej. Do priorytetów należy ochrona ptaków, w tym siedlisk, poznanie stanu i śledzenie zmian awifauny oraz szerzenie wiedzy na temat ptaków, o ich zagrożeniach i ochronie. Oprócz praktycznej ochrony ptaków członkowie i pracownicy PTOP prowadzą badania ornitologiczne, np. koordynują wielkoobszarowe inwentaryzacje jak Międzynarodowy Spis Bociana Białego. Poza tym PTOP zajmuje się edukacją ekologiczną poprzez szkolenia dla dorosłych, zajęcia w szkołach, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, wydawnictwa popularnonaukowe, naukowe i poradniki.”

NAGRODA  2018:

Laureatem V edycji Nagrody im. prof. Janiny Wengris został  Andrzej Ryś, leśnik i pasjonat przyrody. Jest autorem projektu badawczego „Ochrona Torfowiska Kołoin”, polegającego na ograniczeniu lub spowolnieniu odpływu wody poprzez wykonanie podziemnych przetamowań oraz spiętrzeń. Po raz pierwszy w Polsce z inicjatywy laureata rozpoczęto na terenie nadleśnictwa Strzałowo projekt odtworzenia powierzchni świetlistej dąbrowy, a także rozpoczęto odtwarzanie płatów muraw kserotermicznych. Andrzej Ryś opracował strategię ochrony granicznika płucnika na terenie Nadleśnictwa Borki. Zrealizował projekt odtworzenia świetlistej dąbrowy z wykorzystaniem do tego celu koników polskich, co spowodowało zwiększenie liczebności rzadkich gatunków roślin oraz pojawienie się nowych. Zajmuje się ochroną muraw kserotermicznych z bardzo rzadkimi i zagrożonymi gatunkami roślin, prowadzi monitoring zwierząt. Laureat aktywnie udziela się społecznie, czynnie pomagając rozwiązywać problemy związane z ochroną przyrody w skali regionalnej i krajowej.

NAGRODA 2017:

Laureatem IV edycji Nagrody im. prof. Janiny Wengris został Jan Hryniewicz, przedsiębiorca i pasjonat przyrody. Jest on inicjatorem corocznej akcji sprzątania lasów oraz organizatorem corocznej akcji zwalczania kłusownictwa. Ponadto realizował działanie polegające na wsiedlaniu bażanta na tereny dotychczas przez niego niezasiedlane oraz zasiedlanie łowisk dzikimi królikami. Jego dokonaniem jest budowa domku myśliwskiego oraz sadyby myśliwskiej w miejscowości Baranówka, które pełnią ponadto funkcje edukacyjne – to miejsce spotkań młodzieży, kynologów, ornitologów oraz leśników. Powołał do życia Stowarzyszenie Kół Łowieckich Ziemi Braniewskiej, którego celem statutowym jest ochrona i rozwój fauny i flory ziemi braniewskiej. Zainicjował program aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze ziemi braniewskiej, obejmujący zakładanie remiz śródpolnych, naturalnych schronień zwierzyny drobnej, bażantów, kuropatw, zajęcy. Dodatkowo corocznie prowadzi akcje sadzenia lasów i dokarmiania zwierząt.

NAGRODA 2016:

Uroczyste podsumowanie III edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris odbyło się 13 czerwca 2016 r. w Muzeum Przyrody w Olsztynie.
Konkurs ma na celu wspieranie postaw proekologicznych i propagowanie działań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego. 

Do trzeciej edycji konkursu zgłoszonych zostało pięciu kandydatów, znaleźli się wśród nich prof. dr hab. Roch Mackowicz, Jolanta Boss, Krzysztof Mikunda, Małgorzata Ruszczyk i Wojciech Dereszewski.
Laureatem konkursu został prof. dr hab. Roch Mackowicz, któremu została przyznana nagroda pieniężna oraz pamiątkowa statuetka przekazana podczas uroczystości z rąk Sylwii Jaskulskiej, członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Urzędu Miasta Olsztyna, Ligi Ochrony Przyrody w Olsztynie, Mazurskiego Parku Krajobrazowego, a także członkowie Kapituły konkursu oraz kandydaci do Nagrody im. prof. Janiny Wengris.

NAGRODA 2015:

Poznaliśmy laureatów II edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Uroczyste podsumowanie inicjatywy, mającej na celu wspieranie postaw proekologicznych i propagowanie działań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego, odbyło się 15 czerwca 2015 roku w Muzeum Przyrody w Olsztynie.

Do drugiej edycji konkursu zgłoszonych zostało pięciu kandydatów, z pośród których kapituła wyłoniła zwycięzcę. Znaleźli się wśród nich Magdalena Markiewicz, Ewa Domaradzka-Ziarek, Alicja Szarzyńska, Leszek Rochowicz i Tadeusz Peter. Laureatem została Alicja Szarzyńska, której została przyznana nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł oraz pamiątkowa statuetka przekazana podczas uroczystości z rąk Sylwii Jaskulskiej, członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Urzędu Miasta Olszyna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ligi Ochrony Przyrody w Olsztynie, Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Nadleśnictwa Kudypy, a także członkowie kapituły konkursu oraz kandydaci do Nagrody im. prof. Janiny Wengris.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK