Kontakt

Akademia Pomocy Społecznej

Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej”

akademia pomocy spolecznej belka

Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (Lider) w partnerstwie z województwem warmińsko-mazurskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Partner) realizuje projekt pn. „Akademia Pomocy Społecznej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 246 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 do stycznia 2022.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń.

Efekty projektu to:

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Działania 2.5 POWER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. W wyniku podjętych działań:

  • 246 osób - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostanie objętych wsparciem.
  • 234 osoby - kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej nabędą kompetencje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa:

Kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Formy wsparcia:

W ramach projektu przewidziana jest realizacja łącznie 61 szkoleń 1-dniowych na terenie województwa podlaskiego (31 szkoleń) i warmińsko-mazurskiego (30 szkoleń).

Szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Organizator szkoleń zapewnia materiały dydaktyczne, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w uzasadnianych przypadkach zgodnie z Regulaminem rekrutacji, ubezpieczenie NNW oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenia będą realizowane w miejscach dostępnych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto będą zapewnione inne udogodnia dla osób niepełnosprawnych.

Zakres merytoryczny szkoleń dotyczy nowych rozwiązań organizacyjno–prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zmian wprowadzonych w innych ustawach, dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej, w tym m.in.:

  • w zakresie przeciwdziałania bezdomności,
  • zmian w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu „Za życiem”,
  • zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych,
  • zmian wynikających z Programu Dostępność plus oraz innych wprowadzonych i planowanych zmian prawnych dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej.

Szkolenia zostaną poprzedzone przeprowadzeniem diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych potencjalnych uczestników, oddzielnie na terenie województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Badanie potrzeb szkoleniowych potencjalnych odbiorców na etapie uszczegółowienia tematyki szkoleń będzie miało wpływ na trafność doboru tematyki szkoleń i podwyższenie kompetencji pracowników wskazanych w grupie docelowej.

Wartość projektu ogółem wynosi 558 231,25 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 470 477,29 PLN

Termin realizacji: 1 luty 2020 – 31 stycznia 2022

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK