Kontakt

Rozwój regionu

Pierwsze rozmowy nad RPO WiM 2021-2027

Spotkanie grupy roboczej RPO

W Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli m.in marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz.

Dokument będzie w nadchodzącej perspektywie finansowej narzędziem realizacji celów polityki całej Wspólnoty Europejskiej oraz przyjętej 18 lutego 2020 roku przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa: Warmińsko-Mazurskie 2030“.

- Wszyscy wiemy jak duży wkład w rozwój naszego województwa miały i mają środki unijne, a szczególnie budżety kolejnych regionalnych programów operacyjnychmówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.  - Ich realizacja następowała i następuje prawidłowo. Warto tutaj wspomnieć, że województwo warmińsko-mazurskie, jako drugi region w Polsce, rozliczyło z Komisją Europejską regionalny program operacyjny realizowany w latach 2007-2013. Z powodzeniem wykorzystane zostało każde euro przyznane naszemu regionowi. Jest to duży sukces zarówno samorządu województwa, jak i wszystkich beneficjentów programu. Jestem przekonany, że perspektywę finansową 2014-2020 województwo zakończy takim samym sukcesem.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego dysponuje ramami strategicznymi oraz szeregiem opracowań diagnostycznych przygotowanych w toku aktualizacji strategii województwa, które będą wykorzystane w tworzeniu RPO WiM (m.in. analizy w zakresie: optymalnej lokalizacji terenów inwestycyjnych, potencjału miast województwa, oceny warunków życia na obszarach wiejskich oraz gospodarki ściekowej, jak i odnoszące się do depopulacji czy zatrudnienia i rynku pracy).

W 2018 roku Komisja Europejska opublikowała projekty rozporządzeń europejskich zawierające przepisy na temat funduszy unijnych w latach 2021-2027, ale nadal trwają negocjacje nad ich ostatecznym kształtem. Nierozstrzygnięte są również kwestie finansowe.

W grupie roboczej znaleźli się przedstawiciele lokalnych samorządów, biznesu, biznesu, organizacji pozarządowych. Nadzór nad pracą grupy pełnił będzie wicemarszałek województwa Miron Sycz, natomiast funkcję przewodniczącego grupy ds. RPO WiM 2021-2027 powierzono Lidii Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK