Kontakt

Rozwój regionu

Fundusze europejskie to rozwój Warmii i Mazur

Konferencja w Olsztynie

Organizatorem konferencji „Prosto o RPO WiM 2014-2020 - przykłady wykorzystania Funduszy Europejskich”, która odbyła się w Olsztynie, był samorząd warmińsko-mazurski.

Wdrażanie funduszy unijnych to kluczowy element rozwoju Warmii i Mazur.

Wysokość wkładu środków Unii Europejskiej w ramach RPO WiM 2014-2020 wynosi ponad 1,72 mld euro. Zgodnie z aktualnym kursem walut stanowi to ok. 7,4 mld złotych.

Samorząd województwa podpisał już ponad 2 555 umów z beneficjentami o wartości dofinansowania wynoszącej ok. 4,5 miliarda zł. Poziom kontraktacji wynosi obecnie niemal 60% budżetu Programu.

Najwyższy poziom kontraktacji osiągnięto w następujących dziedzinach:
• kultura i dziedzictwo – ponad 87%,
• obszary wymagające rewitalizacji – powyżej 70%,
• kadry dla gospodarki – powyżej 70%,
• dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – powyżej 70%.

Obecnie nie ma zagrożenia realizacji celu wynikającego z „zasady n+3”, przypadającego na koniec 2019 r. Dla RPO WiM 2014–2020 wynosi on ponad 413 mln euro. Aktualnie został już zrealizowany na poziomie 73,1%. Prawidłowy jest też postęp w realizacji ram wykonania, w szczególności wskaźników rzeczowych. Na 42 wskaźniki, dla których ustalono cel pośredni na koniec 2018 r. 41 wskaźników (ok. 98%) osiągnęło cel. 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Nie zabrakło również tematów związanych z wdrażaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. Byli również dostępni konsultanci Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RPO WiM i pożyczki) oraz przedstawiciele Punktów Informacji Funduszy Europejskich.

Gościem specjalnym konferencji był profesor Jerzy Bralczyk, polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów oraz reklamy.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK