Kontakt

Projekty własne w ramach RPO WiM 2014-2020

Projekty własne realizowane w 2016 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2016 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. 

EFS


1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”
Dofinansowanie projektu: 1 690 144,95 zł

Projekt polega na wykonaniu głębokiej termomodernizacji obiektu publicznego wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii oraz wymiany oświetlania Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – instytucji oświatowej działającej w systemie oświaty publicznej dla które organem założycielskim oraz jednostką finansującą jest samorząd województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach projektu przewiduję się wykonanie głębokiej termomodernizacji w zakresie modernizacji: grupy przegród „okna połaciowe”, „Wentylacja grawitacyjna”, przegrody strop zewnętrzny, grupy przegród „Okna zewnętrzne do wymiany” „wentylacja grawitacyjna”, przegród „drzwi zewnętrzne” „wentylacja grawitacyjna”, przegrody „dach”, instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu grzewczego z instalacją OZE, oświetlenie.

2. "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach"
Dofinansowanie projektu: 587 130,52 zł

ROPS, wychodząc naprzeciw wyzwaniom nowej polityki społecznej, kontynuuje tworzenie systemu wsparcia i koordynacji rozwoju ekonomii społecznej (ES), zapoczątkowanego w okresie programowania 2007-2013. Celem projektu jest wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie RKRES, umocnienie powiązań podmiotów ES, wzrost widoczności PES i współpracy JST w celu budowania dobrego klimatu dla rozwoju ekonomii społecznej do końca 2017 r. Projekt zakłada realizację 4 zadań: 1. Koordynacja działań na rzecz ES, 2. Działania na rzecz zwiększania widoczności PES w regionie (Realizacja Warmińsko-Mazurskich Dni z ES, Organizacja procesu certyfikacji PES znakiem promocyjnym „Zakup Prospołeczny”), 3. Współpraca z JST na rzecz rozwoju ES w regionie (wsparcie eksperckie dla gmin, wizyta studyjna dla przedstawicieli JST), 4. Budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ES w Regionie (współpraca z OWES, regionalna platforma współpracy na rzecz ES, spotkania nauka – biznes – ekonomia społeczna na poziomie regionalnym). Grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

3. Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2016 w ramach Działania 12.1 ,,Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli".
Dofinansowanie projektu: 20 166 606,32 zł

Projekt polega na: - zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020; - zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego; - zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020; - zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

4. Ewaluacja i badania w 2016 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.
Dofinansowanie projektu: 118 839,35 zł
Projekt polega na: - zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań, - działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

5. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2016 roku
Dofinansowanie projektu: 899 550,00 zł

Zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 w 2016 roku poprzez: - spójną i skuteczną informację i promocję RPO WiM 2014-2020; - wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK