Kontakt

Horyzont Europa

Kolejne prace nad programem

12 maja 2021 roku odbyło się webinarium organizowane przez Biuro Business & Science Poland dla Przedstawicieli Biur Regionalnych w Brukseli, dotyczące postępu prac nad Programem Horyzont Europa. 

Nowy unijny program badań i innowacji na lata 2021-2027 został przyjęty przez Parlament Europejski 27.04.2021 roku.

Misje:

Prace nad programem prac misji dobiegają końca z zastrzeżeniem, że jego aktualizacja zostanie przeprowadzona jesienią tego roku (zawiera obecnie działania przygotowawcze, analizujące, działania koordynujące i wspierające, nie zawarto w nim projektów badawczych). Komisja Europejska prowadzi obecnie prace nad planami wdrożenia misji, które będą podlegały dalszej akceptacji, ze względu na charakter misji, który wykracza poza same badania i innowacje.
Obecnie nie ma również informacji, czy wszystkie misje zostaną uruchomione jednocześnie.

Wprowadzone zostały zmiany do programu prac misji, jego tekst wyjaśnia między innymi zakres i cele działania horyzontalnego, ukierunkowanego na rozwój sieci koordynującej komplementarne działania wspierające misje w państwach członkowskich oraz państwach stowarzyszonych, zadania nowych członków rad misji, obliczenia budżetowe dla każdej części programu prac, a także daty otwarcia kilku zaproszeń, dla odzwierciedlenia spodziewanej daty przyjęcia całego programu prac.

Warsztat dotyczący wdrażania misji na poziomie krajowym:

Pod koniec kwietnia 2021 roku Komisja Europejska zorganizowała warsztat dotyczący wdrażania misji na poziomie krajowym, dedykowany państwom członkowskim oraz instytucjom odpowiedzialnym za politykę oraz programy w zbliżonych obszarach, a także możliwe skoordynowanie możliwości sfinansowania misji z innych źródeł, niż sam Program Horyzont Europa. Warsztat koncentrował się miedzy innymi na potrzebach zróżnicowania oraz specyfiki krajowej i regionalnej, podejściu do misji oraz określeniu roli misji w dostarczaniu rozwiązań na szczeblach UE, krajowym i regionalnym.

Komisja Europejska planuje również organizację warsztatu dedykowanego regionom, jego data nie jest obecnie znana.

Partnerstwa Europejskie:

Europejskie Partnerstwa Współprogramowane

Komisja Europejska prowadzi prace nad przygotowaniem Protokołów Ustaleń dla Europejskich Partnerstw Współprogramowanych. Oficjalne podpisanie jedenastu Protokołów dla Partnerstw, które zostaną uruchomione najszybciej, planowane jest podczas tegorocznej edycji Europejskich Dni Badań i Innowacji (23.06-24.06.2021). Protokoły Ustaleń mają określać cele Partnerstwa, otwartość, wkład i działania partnerów, sposób zarządzania, rozpowszechniania i komunikacji, monitorowania oraz sprawozdawczości.

Komisja Europejska w przypadku niektórych Partnerstw Współprogramowanych zaproponowała obniżenie poziomu dofinansowania dla podmiotów z sektora MŚP, z poziomu 70% do 60% w przypadku Innovation Action. W związku z propozycją Komisja Europejska planuje również monitorowanie skutków zmian pod kątem ich wpływu na liczbę składanych przez MŚP wniosków. Pierwsza, wstępna ocena nastąpi jesienią 2021 roku (do 20 października zamkniętych zostanie 13 naborów wniosków). Ocena końcowa planowana jest na koniec 2022 roku z uwagą, że cztery nabory wniosków w ramach pilotażu mają datę końcową w styczniu 2023 roku.

Europejskie Partnerstwa Współfinansowane:

Uruchomienie Partnerstw Współfinansowanych wymaga otwarcia konkursów w Programie Horyzont Europa, które będą przewidywać finansowanie dla tego rodzaju Partnerstw. Konsorcja partnerów będą zobowiązane złożyć do Komisji Europejskiej wniosek
o współfinansowanie Partnerstwa, który przejdzie następnie procedurę oceny.

Obecnie w większości przypadków nie zaplanowano jeszcze udziału krajów trzecich i stowarzyszonych, a w niektórych także udziału regionów (formalne procedury stowarzyszenia mogą się dopiero rozpocząć).

Wdrażanie Partnerstw Współfinansowanych w koniecznych i uzasadnionych przypadkach mogłoby się odbywać na podstawie co najmniej dwóch umów zawartych z Komisją Europejską, co pozwoliłoby dostosować pomiędzy nimi finansowy wkład Unii Europejskiej. Pełna kwota miałaby zostać wskazana w programie prac na lata 2021-2022.

Wykluczenie Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz Izraela:

Wykluczenie miałoby dotyczyć udziału Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz Izraela w niektórych konkursach przewidzianych w Klastrze 4. Propozycję Komisja Europejska uzasadnia ochroną interesów Unii Europejskiej oraz ochroną autonomii strategicznej, sprzeciwia się jej jednak część państw członkowskich.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK