Kontakt

Horyzont Europa

Dyskusje o Horyzoncie w Biurze PolSCA

Webinarium „Dyskusje o Horyzoncie w Biurze PolSCA - JPI Urban Europe” zorganizowane przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli odbyło się 12 marca 2021 roku.

JPI Urban Europe działa na rzecz wspierania naukowców zaangażowanych w realizację międzynarodowych interdyscyplinarnych projektów badawczych, dedykowanych wyzwaniom, przed którymi stoją współczesne obszary zurbanizowane i miasta. Polskim  partnerem Sieci JPI

Urban Europe od 2015 roku jest Narodowe Centrum Nauki (Polska ma status Obserwatora).

Realizowany w ramach Sieci Projekt ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities wspierany jest przez Komisję Europejską. Budżet Projektu wynosi 18,4mln € i skupia się na trzech głównych obszarach: Miejskie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Rozwój Oparty na Społeczności i Ekosystemy Innowacji Miejskich oraz Solidna i Odporna Infrastruktura Miejska i Środowisko Zbudowane. Wskazuje się, że zgłaszane projekty powinny odnosić się do co najmniej jednego z trzech wskazanych tematów ale mogą dotyczyć również dwóch lub więcej, jeśli będą obejmować zagadnienia przekrojowe lub problemy zidentyfikowane na pograniczu kilku obszarów. Zaproszenie otwarte będzie dla wniosków obejmujących szeroki zakres projektów, od strategicznych badań miejskich, przez stosowane badania miejskie do miejskich innowacji i ich wdrażania.

Oczekuje się, że zgłoszone projekty będą wspierać zintegrowane podejścia i rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego w oparciu o przełomowe transformacje, skupiać się na budowaniu zdolności do zrównoważonej transformacji miejskiej, łącząc jednocześnie transnarodowe, europejskie, krajowe oraz regionalne działania w zakresie badań i innowacji. Oczekuje się również, że projekty będą zawierać międzysektorowe i transdyscyplinarne badania/innowacje, które zapewnią widoczny postęp na rzecz rozwiązywania problemów miast, uwzględniając tym samym różnorodność lub specyficzne dla populacji względy. Wymagane jest zaangażowanie właściwych interesariuszy sektora prywatnego, publicznego, środowiska naukowego i społeczeństwa obywatelskiego.

Projekty zgłaszać mogą organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, organizacje komercyjne, władze miejskie, konsumenci, organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Konsorcjum projektowe musi być złożone z co najmniej 3 kwalifikujących się wnioskodawców pochodzących z co najmniej 3 uczestniczących krajów. Muszą obejmować co najmniej jednego przedstawiciela władz miejskich (wskazuje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby dodatkowe uwzględnienie przynajmniej po 1 z przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji handlowych, konsumenckich, społeczeństwa obywatelskiego).

Wnioskodawcy tworzący konsorcja muszą kwalifikować się do finansowania w różnych obszarach systemu badań i innowacji. Partnerstwo Europejskie Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT) Partnerstwo skupione wokół rosnących wyzwań, które stawia przed nami życie w zurbanizowanych przestrzeniach. Poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia oferować będzie miejskim decydentom, przedsiębiorcom i społeczeństwu środki do działania na rzecz niezbędnych transformacji i przekształceń. Partnerstwo będzie budować zdolności we wszystkich grupach zainteresowanych stron, wnosząc swój wkład w europejską misję na rzecz inteligentnych i neutralnych klimatycznie miast (transformacja miejskiego systemu energetycznego, zintegrowane podejście do zazieleniania miast, nowe koncepcje miejskiego systemu mobilności i przestrzeni).

Istotnym będzie jego rola w transferze wiedzy, kształtowaniu ekosystemu innowacji w przemianach miejskich, zwiększeniu efektywności rozwiązań miejskich, technologii i towarzyszących temu procesów w całej UE.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK