Kontakt

Horyzont Europa

Partnerstwa Technologiczne

Webinarium „Europejskie Partnerstwa Technologiczne” odbyło się 10 lutego 2021 roku.

Spotkanie w ramach cyklu webinariów Tydzień z Horyzontem Europa zostało organizowane przez Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych Programów Badawczych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Partnerstwa Europejskie zidentyfikowane zostały w ramach części klastrów tworzących Filar II oraz w ramach Filaru III Programu Horyzont Europa. Partnerstw ogółem zdefiniowanych pozostaje 49. Mają reprezentować spójne podejście oparte na cyklu realizacji, strategiczne ukierunkowanie oraz operować możliwie prostymi narzędziami w ramach uproszczonych struktur,

Filar II w obszarach:
- Zdrowie
- Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
- Klimat, energetyka i mobilność
- Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

Filar III w obszarach:
- Europejskie ekosystemy innowacji
- Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Partnerstwa Europejskie zawierane będą na czas określony (zwykle na okres trwania perspektywy finansowej) z podmiotami publicznymi i prywatnymi, organizacjami, państwami członkowskimi, ustanawiane w przypadkach, kiedy umożliwią skuteczniejsze osiąganie celów Programu Horyzont Europa.

Komisja Europejska ustanawia Partnerstwa z jednoczesną intencją stopniowego wycofywania finansowania ich działalności ze środków programu. Partnerstwa docelowo mają działać bez dalszego wsparcia ze strony Komisji, bądź w jego bardzo ograniczonym zakresie.

Partnerstwa Europejskie powinny zostać uruchomione w obecnej perspektywie finansowej
z wyłączeniem Partnerstwa w obszarze przestrzeni kosmicznej (trwają dyskusje pomiędzy krajami członkowskimi odnośnie sposobu ustanowienia i dalszej realizacji Partnerstwa).


Przegląd Partnerstw w strukturze Programu Horyzont Europa: Filar II Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa  oraz Filar III Innowacyjna Europa:

Instytucjonalne

- Innovative Health Initiative            - Clean Hydrogen
- Global Health Partnership             - Clean Aviation
- Key Digital Technologies               - Single European Sky ATM Research 3
- Smart Networks and Services         - Europe’s Rail
- High Performance Computing       - Circular Bio-based Europe
- European Metrology

Współprogramowane

- AI-Data-Robotics                                           - Connected and Automated Mobility (CCAM)
- Photonics                                                       - Batteries
- Made in Europe                                             - Zero-emission waterborne transport
- Clean Steel-Low-Carbon steelmaking           - Built4People
- Process4Planet                                              - Zero-emission road transport        
- Global competitive space systems

Współfinansowane

- Transformation of health systems                             - Rare diseases                              
- Chemical risk assessment                                         - One-Health Anti Microbial Resistance
- ERA for Health                                                         - Personalised Medicine
- Pandemic Preparedness                                           - Clean Energy Transition
- Driving Urban Transition                                           - Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth
- Climate Neutral, Sustainable                                   - Water4All
  & Productive Blue Economy                                    - Animal Health and Welfare
- Accelerating Farming Systems Transitions             - Agriculture of Data
- Safe & Sustainable Food System                             - Innovative SME’s

EIT KICs (Wspólnoty Wiedzy i Innowacji)

- InnoEnergy             - Raw Materials
- Climate                   - Manufacturing
- Digital                    - Urban Mobility
- Food                       - Cultural and Creative Industries
- Health

Cross-Pillars

European Open Science Cloud

W obrębie klastra IV Technologie cyfrowe, Przemysł , Przestrzeń kosmiczna w Programie Pracy 2021-2022 zidentyfikowanych zostało 12 partnerstw, na działania których przeznaczonych zostanie około 15,5mld € (łącznie z klastrem V Klimat, Energia, Mobilność obydwa klastry obejmują ok. 1/3 całego budżetu dostępnego w ramach Programu Horyzont Europa).

Wysokość dofinansowania Partnerstw Instytucjonalnych ze strony państw członkowskich, z których pochodzą Partnerzy projektu nie jest obecnie znana (trwają uzgodnienia).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK