Kontakt

Horyzont Europa

Horyzont Europa: postęp prac nad Programem

Webinarium organizowane przez Biuro Business & Science Poland dla Przedstawicieli Biur Regionalnych w Brukseli, dotyczące postępu prac nad Programem Horyzont Europa, odbyło się 16 lutego 2021 roku.


Partnerstwa Współfinansowane:

Komisja Europejska prowadzi prace nad ujednoliceniem Model Grant Agreement, który będzie podpisywany z agencjami finansującymi uczestniczącymi w danym partnerstwie. Równolegle przygotowywany jest wzór wniosku oraz wzór rocznego planu pracy dla partnerstwa.

4.03.2021 roku planuje się przeprowadzenie warsztatu w trybie współpracy z ERA-LEARN na temat Partnerstw Współfinansowanych (m.in. system planowania i zarządzenia partnerstwami);

Komisja Europejska planuje osobny warsztat poświęcony synergiom.

W ramach Programu Pracy planowany jest projekt związany z wideningiem, w kontekście koordynacji partnerstw w czasie trwania całego Programu Horyzont Europa.

Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz spójności i przejrzystości kryteriów ocen, stosowanych w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach partnerstw. Komisja będzie również proponować ewaluatorów, w celu zapewnienia ich doświadczenia/know-how.

Wzór wniosku dla Partnerstw Współfinansowanych będzie zawierał określone elementy związane z charakterem działania, odpowiadające kryteriom podrzędnym.

Partnerstwa Współprogramowane:

Funkcjonują na podstawie Memorandum of Understanding (Protokół Ustaleń), który ma być spójny dla wszystkich Partnerstw Współprogramowanych. Uzgodnione przez partnerów wkłady będą przekazywane wraz z podpisaniem Memorandum of Understanding.

W ramach Partnerstw Współprogramowanych będą promowane dodatkowe działania wspierające wartość dodaną partnerstwa oraz wspierające absorpcję wyników badań
i innowacji.

Podejście do wkładów w ramach Partnerstw Współprogramowanych:

Program Horyzont Europa promować będzie podejście zorientowane na wykazanie długoterminowego zaangażowania partnerów oraz jego monitorowanie.

Wkłady rzeczowe do działań finansowanych przez Unię Europejską – niezwrócona część kosztów projektu.

Wkłady rzeczowe do Działań Dodatkowych – określone w rocznym Planie Działań Dodatkowych, raportowane w oparciu o wspólnie przyjętą metodologię.

Podejście do Partnerstw Współprogramowanych jest bardziej wymagające, zostawia jednocześnie każdej inicjatywie większą elastyczność, która pozwoli dostosować się do jej specyfiki.
Wkłady Beneficjentów, którzy nie są członkami ani podmiotami powiązanymi partnerów prywatnych, nie mogą być traktowane jako wkład partnerów.

Promowanie członkostwa/zachęcanie nowych członków będzie w pełni zgodne z zasadą otwartości.

Aktualny kalendarz działań dla Partnerstw Współprogramowanych:

- Połowa lutego 2021 - rozpoczęcie konsultacji między służbami w sprawie 11 Protokołów Ustaleń,
- Połowa marca 2021 - zakończenie konsultacji pomiędzy służbami – rozpoczęcie procedury przyjmowania Decyzji Komisji Europejskiej,
- Koniec kwietnia/maj 2021 - przyjęcie oraz podpisanie przez Komisarzy i Partnerów.

Misje:

Komisja Europejska zaplanowała przeznaczenie 25mln € na projekt typu CSA (Działania Koordynacyjne i Wspierające) – Nowy Europejski Bauhaus (zaangażowanie obywateli w proces zielonej transformacji na poziomie lokalnym w dążeniu do szerszej transformacji społecznej).
Projekt Nowy Europejski Bauhaus jest spójny z misją w zakresie neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast. Komisja Europejska zakłada, że misje mogą skorzystać na połączeniu z projektem, służąc pomocą w lepszym zrozumieniu wkładu badań i innowacji w zieloną
i cyfrową transformację na poziomie lokalnym.

Zaproszenie w wysokości 25mln € będzie pochodzić z Programu Pracy Misji na rok 2021, opublikowane w przypadku przyjęcia, oficjalnie otwarte około września 2021 roku, z terminem końcowym ustalonym w okolicach kwietnia 2022 roku. Lista beneficjentów byłaby ogłoszona w okolicach jesieni 2022 roku. Oczekuje się, że w ramach dostępnej kwoty sfinansowanych zostanie 5 projektów, każdy po 5mln €. UWAGA: Ostateczna decyzja na temat umieszczenia Projektu New European Bauhaus w Programie Prac misji nie została jeszcze podjęta.

Wdrażanie Misji na poziomie krajowym:

Komisja Europejska planuje przeprowadzić warsztat poświęcony Wdrażaniu Portfolio Misji. Proponowany temat przewodni dotyczy kluczowych cech i wymogów projektowych dobrze zarządzanego portfolio z punktu widzenia wymagań, które dotyczą systemów monitorowania Misji oraz zarządzania i struktury, w celu dostosowania Programów Misji UE, krajowych
i regionalnych.

Obecnie proponowany termin warsztatu to koniec kwietnia 2021 roku (do potwierdzenia).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK