Kontakt

Unia i współpraca zagraniczna

Wsparcie przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym

Ilustracja do tekstu

Zgłoszenia do konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU”, który organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, przyjmowane są do 8 lutego 2019 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności: budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe; służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,; służących aktywizacji społeczności lokalnych oraz promujących województwo warmińsko-mazurskie za granicą.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868).

Do składania wniosków w imieniu jednostki samorządu terytorialnego upoważnione są również gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Minimalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż 2 tys. zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 5 tys. zł. Wkład własny wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 50% łącznych kosztów realizacji projektu. Maksymalna łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 60 tys. zł.

Termin realizacji projektów: od 27 kwietnia do 31 października 2019 r.

Wniosek w wersji papierowej (trwale zszyty) należy złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Współpracy Międzynarodowej lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
z dopiskiem „Konkurs”


Pliki do pobrania:
- Regulamin konkursu
- Wzór wniosku o dofinansowanie
- Wzór pełnomocnictwa
- Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie
- Karta oceny formalnej
- Karta oceny merytorycznej
- Wzór aktualizacji wniosku
- Ramowy wzór umowy


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK