Kontakt

Sport i Zdrowie

Promowanie aktywności wśród dzieci i seniorów

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację  w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Celem konkursu ofert był wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej w 2021 roku.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie były podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Zadania będące przedmiotem konkursu związane były z upowszechnianiem i popularyzowaniem sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, organizacją wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych czy organizacją dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach „Orlik”.

Ważne było również propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w 2021 r. z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na realizację zadań wyniosła ponad 300 tys. zł.

Wykaz ofert, które otrzymały dotację z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK