Kontakt

Co nowego?

Rewitalizacja – zapoznaj się z kolejnym newsletterem

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną edycją newslettera Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poświęconego rewitalizacji. W tym wydaniu newslettera uwagę poświęcimy kwestiom zieleni w procesach rewitalizacji.

Niestety rewitalizację kojarzy się często z usuwaniem zieleni i betonowaniem przestrzeni... Na szczęście jest już coraz więcej miast, organizacji i inicjatyw, które zwracają uwagę na potencjał jakim jest zieleń w mieście, także na obszarze rewitalizacji. Dlaczego warto podkreślać rolę terenów zielonych? Zieleń w mieście nie tylko poprawia estetykę przestrzeni, ale służy nam jako miejsca rekreacji i wypoczynku, pełni funkcje zdrowotne, ochronne czy stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt. Niewątpliwie przyczynia się do poprawy jakości naszego życia.

Więcej można dowiedzieć się dzięki inicjatywom i dobrym praktykom - zachęcamy do ich śledzenia oraz dzielenia się przekazanymi informacjami.

Doceń zieleń – webinaria edukacyjne w województwie pomorskim
W ramach zadania Regiony Rewitalizacji, Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zorganizował serię szkoleń i seminariów online poświęconych tematyce zieleni "Zieleń jako element zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych" oraz "Estetyka przestrzeni publicznej". Celem seminariów było podniesienie wiedzy uczestników w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych, w tym m.in. o roli drzew w mieście, o gatunkach drzew i krzewów, które najlepiej sadzić w przestrzeniach miejskich, angażowaniu interesariuszy w rozwój zieleni oraz zarządzaniu zielenią miejską na terenach zabytkowych. Omawiano także zagadnienia związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, ochroną dziedzictwa kulturowego czy wykorzystaniem walorów krajobrazowych.

Więcej o przeprowadzonych działaniach na stronie:   
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/docen-zielen-i-popraw-estetyke-swojej-przestrzeni-webinaria-edukacyjne-w-wojewodztwie-pomorskim

Zieleń na obszarach rewitalizacji - dobre praktyki
Poniżej przykłady dobrych praktyk z miast modelowych:
•    Społeczny potencjał terenów zieleni w mieście - dobre praktyki z projektu modelowego Lublina, czyli jak dzięki inwentaryzacji istniejących i potencjalnych terenów zieleni powstała Zielona Sala Wykładowa: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/lublin/
•    Jednym ze sposobów na zmianę przestrzeni miejskiej, integrację sąsiedzką i angażowanie mieszkańców do działań na rzecz poprawy otoczenia mieszkaniowego są ogrody społeczne. Czym one są i jak je zorganizować można dowiedzieć się z publikacji "Ogrody społeczne. Bank dobrych praktyk" przygotowanej w ramach projektu modelowego Wrocławia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/wroclaw/
•    Kliny zieleni,  trawniki deszczowe, parki kieszonkowe to tylko kilka inicjatyw realizowanych przez miasto Słupsk mające na celu wprowadzanie terenów zielonych w gęsto zabudowane tereny śródmiejskie. Więcej o działaniach miasta pod linkami: https://www.slupsk.pl/projekty-ue/lata-2014-2020/slupskie-kliny-zieleni-urzadzanie-terenow-zieleni-na-obszarze-miasta-slupskahttps://www.slupsk.pl/rewitalizacja/aktualnosci2/slupskie-trawniki-deszczowe

Jak zbadać na ile miasto jest zielone?  
Eksperci Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR wykorzystując zdjęcia satelitarne Sentinel 2 przeanalizowali dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców wskaźniki związane z kondycją zieleni miejskiej. Analizie zostały poddane trzy wskaźniki: 1) udział terenów zieleni w całkowitej powierzchni miasta, 2) pofragmentowanie zieleni – analiza stosunku krawędzi do wnętrza terenów zieleni, 3) dostępność zieleni – udział osób z dostępem do terenów zieleni w obrębie 5 minutowego spaceru. Więcej o badaniu i wnioskach z niego płynących można dowiedzieć się z artykułu dostępnego na stronie OPM:  http://obserwatorium.miasta.pl/ktore-miasto-ma-najwiecej-terenow-zieleni-odpowiedz-z-perspektywy-satelity-leczek-lachowski-sentimel-ndvi/

Bonus: Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce
Eksperci z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów opublikowali wyniki badań, których celem była ocena dotychczasowego systemu prowadzenia rewitalizacji oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących jego dalszego funkcjonowania. Publikacja "Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce" została opracowana na podstawie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego, zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z analiz wynika, że główne zasady systemu (tj. fakultatywność rewitalizacji jako zadania własnego, limity koncentracji, prymat obszarów zamieszkałych w wytyczaniu obszarów rewitalizacji, fundamentalna rola problemów społecznych w wyznaczaniu obszarów zdegradowanych, etapowanie działań na obszarze zdegradowanym, znaczenie partycypacji społecznej, dążenie do zwiększenia zaangażowania środków prywatnych) sprawdzają się, ale wymagają wzmocnienia m.in. przez promocję dobrych praktyk. Autorzy zwracają uwagę, że ze względu na długoterminowy horyzont planowanych działań rewitalizacyjnych, obecnie jest za wcześnie aby jednoznacznie ocenić ich efekty.   

Publikacja jest dostępna do pobrania na stronie OPM: http://obserwatorium.miasta.pl/polska-po-rewitalizacji-ocena-ewaluacja-systemu-irmir/

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.rewitalizacja.gov.pl


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK