Wybieraj nasze produkty

Ilustracja do tekstu

Marka Produktu Warmii i Mazur promowana będzie przez Instytut Hortiterapii podczas II Targów Opieki i Zdrowia, które odbędą się 16-17 kwietnia 2016 roku w Gdańsku.


Targi NIEZALEŻNI 65+ to okazja do wymiany doświadczeń, wysłuchania opinii, spotkania ciekawych, znanych ludzi, którzy działają na rzecz poprawienia jakości życia seniorów i ich aktywności. Targi to również wielkie możliwości i nowe rozwiązania dla opiekunów, którzy na co dzień stykają się z problemem zapewnienia godnej opieki osobom starszym i niesamodzielnym.

Podczas Targów Instytut Hortiterapii zaprezentuje rozwiązania wspierające aktywność seniorów i ułatwiające pracę personelowi medycznemu, pracującemu m.in. w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach dziennej opieki nad seniorem.

W ramach warsztatów hortiterapii odbędą się dwa wykłady dotyczące problemów w opiece nad seniorami, ergonomii i bezpieczeństwa pracy opiekuna oraz metodologii organizowania zajęć przez horti animatorów życia senioralnego.

Programy terapii ogrodniczej są zróżnicowane i zależą od dostępnego zaplecza ogrodniczego, a przede wszystkim potrzeb i możliwości placówek. Programy te można podzielić na trzy grupy:
- zawodowe - podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników, zwiększające ich możliwości zdobycia zatrudnienia,
- terapeutyczne - skoncentrowane na leczeniu chorób psychicznych i fizycznych oraz urazów powypadkowych,
- społeczne – poprawiające umiejętności komunikacyjne uczestników, nawiązywanie kontaktów, umożliwiające włączanie do społeczności.

Hortiterapia to także działanie mające na celu zbliżanie człowieka z naturą poprzez stwarzanie miejsc bez barier o szczególnym znaczeniu terapeutycznym tzw. „ogrodów zdrowia”. Rewitalizacja i rewalidacja oparta o hortiterapię odpowiadająca na potrzeby poprawy zdrowia samopoczucia i sprawności psychofizycznej człowieka przy jednoczesnym zagospodarowaniu przestrzeni w celu poprawy ich estetyki, wzbogacenie o nowe funkcje rehabilitacyjne i prozdrowotne.

Uczestnicy warsztatów będą mogli wziąć udział w wykładzie tematycznym oraz w zajęciach praktycznych realizowanych w zielonej przestrzeni terapeutycznej.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

 

Dołączyli do nas

logo regionalnego programu operacyjnego
godło województwa
logo UE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego