Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Dotacje i konkursy dla organizacji pozarządowych

Wnioski do naboru w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przyjmowane są do 19 czerwca 2020 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu.

Ideą przedsięwzięcia jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez pobudzenie organizacji do współpracy z biznesem poprzez wsparcie zadań mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu, w tym w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży, na realizację których organizacja pozarządowa pozyskała środki od darczyńców – podmiotów gospodarczych.

Ważne jest ponadto wsparcie realizacji zadań samorządu województwa w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego (nie są nimi środki samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego, środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Głównym celem zadań proponowanych do realizacji w zakresie konkursu jest także rozwój kapitału społecznego województwa warmińsko-mazurskiego, wyrażającego się przede wszystkim we wzajemnym zaufaniu, uznawanych normach i wartościach w danych społecznościach, oddolnym samoorganizowaniu się mieszkańców i zaangażowaniu obywatelskim oraz we wspólnym działaniu – przejawia się szczególnie poprzez partnerską realizację zadań, udział w jego realizacji wolontariuszy i członków organizacji (w ramach pracy społecznej), włączanie do działań, już na etapie ich planowania, społeczności lokalnych. Organizacja pozarządowa winna w ofercie opisać w jaki sposób proponowane zadanie przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego regionu.

WIĘCEJ INFORMACJI

..............................................................................................................................................................................................................................

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych samorządu województwa dotyczących realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe.

W konkursie mogły brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, o których realizację składają oferty.

Zadania wybrane do realizacji mogły być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Przedsięwzięcia obejmowały realizację trzech zadań szczegółowych:
- Lokalny system wspierania inicjatyw młodzieżowych (maksymalna kwota dotacji 10 tys. zł),
- Działamy w naszej społeczności lokalnej (maksymalna kwota dotacji 4 tys. zł)
- Uczymy się od siebie nawzajem – wizyty studyjne grup młodzieżowych (maksymalna kwota dotacji 3 tys. zł)

Środki na zlecenie realizacji zadania w wysokości 90 tys. zł pochodzą z budżetu województwa.

DO POBRANIA:
- Uchwała nr 21/270/20/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 19 maja 2020 r
- Załącznik do uchwały

...........................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych samorządu z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  wpłynęło łącznie 39 ofert, jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych. Do realizacji wybrano ostatecznie 22 zadania.

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 150 tys. zł, w tym 50 tys. zł na zadania z zakresu rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim.

Do pobrania:
- Uchwała Nr 13/168/20/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 24 marca 2020
- Lista zadań wybranych do realizacji
- Lista zadań, które nie zostały wybrane do realizacji

...........................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych samorządu województwa dotyczących realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi” prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, o których realizację składają oferty.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Zadanie obejmuje realizację trzech zadań szczegółowych:
- Lokalny system wspierania inicjatyw młodzieżowych (maksymalna kwota dotacji 10 tys. zł),
- Działamy w naszej społeczności lokalnej (maksymalna kwota dotacji 4 tys. zł)
- Uczymy się od siebie nawzajem – wizyty studyjne grup młodzieżowych (maksymalna kwota dotacji 3 tys. zł)

Środki na zlecenie realizacji zadania w wysokości 90 tys. zł pochodzą z budżetu województwa.

Oferty można składać do 6 kwietnia.

Szczegółowe informacje

Do pobrania:
Ogłoszenie konkursowe

.............................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2020 roku.

Otwarty konkurs skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 roku.

Zakres wsparcia:
1. rozwój kultury fizycznej;
2. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
3. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
4. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (aktualizacja);
5. rozwój turystyki;
6. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;
7. pomoc społeczna;
8. przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
9. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (w tym rozwój wolontariatu);
10. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
11. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert www.witkac.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80.

Do pobrania:
- Oświadczenie
- Uchwała o konkursie


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK