Kontakt

Polityka społeczna

Teleopieka na Warmii i Mazurach w 2020 roku

Przycisk w systemie teleopieki

Samorząd województwa przedstawił sprawozdanie z realizacji usług opiekuńczych w formie teleopieki na Warmii i Mazurach w 2020 roku.

Samorząd województwa w 2017 r. wystąpił z inicjatywą uruchomienia, we współpracy z samorządami lokalnymi, pilotażowego programu wdrożenia usług teleopiekuńczych, oferując gminom 50% wsparcie finansowe z budżetu województwa.

Przy czym należy tu podkreślić, że świadczenie usług opiekuńczych jest ustawowym zadaniem własnym gmin.

Dzięki podjętym działaniom, w latach 2018-2020 łącznie 57 gmin uruchomiło dla swoich seniorów nowoczesną formę usług, obejmując tym samym wsparciem łącznie 1095 osób starszych.

Teleopieka w wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku. Osoba potrzebująca wyposażona zostaje w terminal telefoniczny oraz do wyboru brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.

Ta forma usług opiekuńczych jest również wsparciem dla rodzin osób samotnie zamieszkujących oraz alternatywą dla pobytu osób starszych w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym czy domu pomocy społecznej.

W 2020 roku usługę w formie teleopieki realizowały 53 gminy, z czego w 6 z nich uruchomiono usługę po raz pierwszy obejmując wsparciem 87 osób starszych, natomiast 47 gmin kontynuowało usługi teleopiekuńcze z własnych środków wspierając 938 seniorów. Odbiorcami usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 roku były przede wszystkim osoby w wieku powyżej 80 r.ż. (50,05%) oraz w wieku 70-80 lat(32,10%). Usługami teleopiekuńczymi w roku 2020 zostały objęte przede wszystkim osoby mieszkające samotnie, które stanowiły niemal 89% seniorów korzystających z teleopieki.

Sprawozdanie z realizacji usług teleopiekuńczych w formie teleopieki w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK