Kontakt

Koronawirus

29 milionów zł z RPO WiM 2014-2020 na walkę z pandemią

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Na posiedzeniu 24 marca zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie zmian w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dzięki przesunięciom między osiami RPO możliwe będzie przeznaczenie dodatkowych 29 milionów zł na doposażenie placówek służby zdrowia, a także rozszerzenie dotychczasowego zakresu wsparcia sektora ochrony

- Te zmiany mają na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej koronawirusemmówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.Chodzi przede wszystkim o zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i świadczeń medycznych w naszym regionie.

Zakłada się wsparcie sektora ochrony zdrowia poprzez:

1) rozszerzenie zakresu wsparcia osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych o:
- inwestycje nie tylko w szpitale ale i w laboratoria diagnostyczne, w przypadku których występuje wyraźny związek z zaistniałą sytuacją kryzysową;
- tymczasowe dostosowywanie szpitali lub przekształcanie części szpitali w izolowane oddzielne jednostki;
- zakupy aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym wersji mobilnych) oraz leków;
- zakupy sprzętu sanitarnego (maski, urządzenia jednorazowego użytku itp.), odczynników oraz materiałów medycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, testów, itp.;
- zakupy specjalistycznego sprzętu do transportu chorych;
- prace remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu;
- tymczasowe obiekty kubaturowe związane z diagnostyką i leczeniem.

2) zasilenie budżetu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 29 mln zł (6,8 mln euro). Środki te pochodziłyby z budżetu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, z czego:
- 2,5 mln euro z gospodarki odpadowej
- 3,1 mln euro z gospodarki wodno-ściekowej
- 1,2 mln euro z ochrony różnorodności biologicznej


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK