Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Komisje Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Komisje Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sejmik województwa powołuje ze swego grona stałe komisje określone w statucie województwa. Może również, w drodze uchwały, powołać komisje doraźne - problemowe, do wykonania określonych zadań.

Komisje działają na podstawie planu pracy oraz wykonują zadania zlecone przez sejmik. Pełnią one funkcję pomocniczą dla sejmiku i nie mogą przejąć jego uprawnień. Komisja stała liczy nie mniej niż 5 radnych. Przewodniczącego komisji wybiera i odwołuje sejmik spośród kandydatów zgłoszonych z grona członków komisji. Wiceprzewodniczących komisji wybiera i odwołuje komisja.

Radny - z wyjątkiem przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz członków zarządu - obowiązany jest być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych, dowolnie wybranych przez radnego. Radny może pełnić funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego tylko jednej komisji stałej. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji, jest odpowiedzialny za jej działalność oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Posiedzenia komisji są protokołowane. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Kancelaria Sejmiku.

DO ZADAŃ KOMISJI STAŁYCH W ZAKRESIE SPRAW, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY POWOŁANE, NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
• inicjowanie tematyki pracy sejmiku,
• opiniowanie projektów uchwał sejmiku,
• występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
• ocena informacji i sprawozdań składanych przez zarząd, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub inne zobowiązane do tego jednostki,
• składanie wniosków do zarządu,
• rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez sejmik, inne komisje, zarząd lub inne podmioty,
• analizowanie problemów mających istotne znaczenie dla województwa i jego mieszkańców,
• opracowywanie i opiniowanie poprawek zgłoszonych przez radnych w trakcie dyskusji na sesji o projektach uchwał.

KOMISJA STRATEGII ROZWOJU:
Przedmiot działania: sprawy strategii rozwoju województwa w tym turystyki realizowane poprzez programy wojewódzkie i kontrakty regionalne zawierane z organizowane administracji rządowej, sprawy polityki rozwoju województwa, sprawy zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i techniczne o znaczeniu wojewódzkim, sprawy związane z aktywizacją rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.
SKŁAD KOMISJI:
1. Jolanta Szulc - Przewodnicząca Komisji
2. Marek Szter - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Bernadeta Hordejuk
4. Józef Dziki
5. Wioletta Śląska - Zyśk
6. Wioletta Paczkowska
7. Paweł Szliwiński
8. Bożenna Ulewicz
Sekretarz: Elżbieta Cyrankowska tel. (89) 521 92 14

KOMISJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Przedmiot działania: sprawy współpracy międzynarodowej województwa, a zwłaszcza jej priorytetów i projektów regionalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, sprawy promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa.
SKŁAD KOMISJI:
1. Zbigniew Pietrzak – Przewodniczący Komisji
2. Marek Szter
3. Małgorzata Kozioł - Wiceprzewodnicząca Komisji
4. Wioletta Śląska – Zyśk
5. Józef Dziki
6. Grażyna Licznerska
7. Patryk Kozłowski
8. Wioletta Paczkowska
9. Jadwiga Król
Sekretarz: Karolina Nikiel tel. (89) 521 92 10

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
Przedmiot działania: sprawy budżetu i planów finansowych województwa, funduszy celowych, pozyskiwania i łączenia środków w celu realizacji zadań województwa.
SKŁAD KOMISJI:
1. Teresa Nowakowska – Przewodnicząca Komisji
2. Grażyna Licznerska - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Stanisław Bułajewski
4. Wioletta Śląska – Zyśk
5. Tadeusz Politewicz
6. Eugeniusz Koch
7. Krzysztof Żochowski
Sekretarz: Sylwia Wiśniewska tel. (89) 521 92 12

KOMISJA KULTURY I EDUKACJI
Przedmiot działania: sprawy dotyczące edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony jej dóbr oraz nauki.
SKŁAD KOMISJI:
1. Bożenna Ulewicz - Przewodnicząca Komisji
2. Patryk Kozłowski
3. Ryszard Kawczyński - Wiceprzewodniczący Komisji
4. Teresa Nowakowska
5. Marek Szter
6. Sławomir Jezierski
7. Marcin Kulasek
8. Zbigniew Pietrzak
9. Irena Burczyk
Sekretarz: Mirosława Baran-Styczyszyn tel.(89) 521 92 11

KOMISJA OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINY I SPORTU
Przedmiot działania: sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny i realizację polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej i ochrony praw konsumentów.
SKŁAD KOMISJI:
1. Bernadeta Hordejuk – Przewodnicząca Komisji
2. Tadeusz Politewicz - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Sylwia Jaskulska
4. Małgorzata Kozioł
5. Jolanta Szulc
6. Marek Szter
7. Grażyna Licznerska
8. Wioletta Paczkowska
9. Teresa Krajewska
10. Jadwiga Król
11. Wioletta Śląska-Zyśk
Sekretarz: Mirosława Baran-Styczyszyn tel. (89) 521 92 11

KOMISJA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Przedmiot działania: sprawy związane z rozwojem i modernizacją obszarów wiejskich, rolnictwa, sytuacji socjalno-bytowej ludności zamieszkałej na wsi, sprawy związane z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz gospodarką wodną.
SKŁAD KOMISJI:
1. Marcin Piwowarczyk- Przewodniczący Komisji 
2. Paweł Szliwiński - Wiceprzewodniczący Komisji 
3. Ryszard Kawczyński
4.Teresa Nowakowska
5. Sylwia Jaskulska
6. Jan Rogowski
Sekretarz: Elżbieta Cyrankowska tel.(89) 521 92 14

KOMISJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Przedmiot działania: sprawy związane z kształtowaniem właściwych relacji między administracją rządową i samorządową, sprawy wynikające ze wspólnej reprezentacji interesów jednostek samorządu działających w granicach województwa, sprawy bezpieczeństwa publicznego, ochrony ludności i obronności.
SKŁAD KOMISJI
1. Sławomir Jezierski – Przewodniczący Komisji
2. Edward Adamczyk
3. Stanisław Bułajewski - Wiceprzewodniczący Komisji
4. Irena Burczyk
5. Krzysztof Żochowski
Sekretarz: Maciej Zasada tel. (89) 521 92 16

KOMISJA DS. MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH
Przedmiot działania: sprawy związane z rozpatrywaniem potrzeb i inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych, popularyzacji kultury i języka, integracja i współpraca na rzecz rozwoju województwa.
SKŁAD KOMISJI:
1. Edward Adamczyk – Przewodniczący Komisji
2. Marcin Piwowarczyk
3. Zbigniew Pietrzak
4. Julian Osiecki
5. Marcin Kulasek
6. Irena Burczyk - Wiceprzewodniczaca Komisji
Sekretarz: Anna Maksyśko-Mucha tel. (89) 521 92 00

KOMISJA REWIZYJNA
Przedmiot działania: kontrola działalności Zarządu Województwa w tym:
1. kontrola legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek, w szczególności w zakresie:
o wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,
o wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,
o działalności finansowej i gospodarczej,
2. opiniowanie wykonywania budżetu i przygotowania wniosku w sprawie udzielania lub nie udzielania Zarządowi absolutorium,
3. opiniowanie wniosku o odwołanie Zarządu, lub poszczególnych jego członków z wyjątkiem Marszałka,
4. opiniowanie wniosku o odwołanie Marszałka,
5. opiniowanie w sprawach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w uchwałach Sejmiku.
SKŁAD KOMISJI:
1. Marcin Kulasek – Przewodniczący Komisji
2. Tadeusz Politewicz
3. Sławomir Jezierski
4. Jan Rogowski - Wiceprzewodniczący Komisji 
5. Teresa Krajewska
6. Małgorzata Kozioł 
Sekretarz: Sylwia Wiśniewska tel. (89) 521 92 12


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •