Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Udostępnianie informacji geologicznej

Dokumenty, opłaty, podstawa prawna

Udostępnienie informacji geologicznej oraz korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem w celu wykonywania działalności w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie wodno-prawne

1. Udostępnienie informacji geologicznej

Pobierz:
Wykaz Wojewodzkiego archiwum geologicznego.zip
Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Wydział/Departament:
Biuro Geologa Wojewódzkiego
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa:
Karolina Klepacka, Piotr Jarzębowski

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn
Telefon kontaktowy:
89 521 94 92
89 521 94 94

Miejsce załatwienia sprawy, miejsce odbioru:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej, w którym określa się:
- dane zainteresowanego podmiotu;
- nazwę dokumentu lub zbioru danych geologicznych;
- sposób udostępnienia informacji geologicznej;
- cel wykorzystania informacji geologicznej
Uwagi:

Sposób zapoznania się z informacją geologiczną:
- wgląd: zapoznanie się ze zgromadzoną informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych,
- udostępnienie: wykonywanie reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych.
W przypadku, gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu określonym w art. 100 ust. 2 ustawy (tj. w zakresie: wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów) lub informacja w postaci danych geologicznych zawartych w dokumentach oraz zbiorach danych geologicznych, do wniosku o udostępnienie dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej zawartą z Ministrem Środowiska.
W przypadku, gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie informacji dołącza się pisemną zgodę.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282 poz. 1657)
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Merda
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Jan Szymborski

2. Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem w celu wykonywania działalności w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie wodno-prawne

Wydział/Departament:
Biuro Geologa Wojewódzkiego

Osoba kontaktowa:
Karolina Klepacka, Piotr Jarzębowski

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

Telefon kontaktowy:
89 521 94 92
89 521 94 94

Miejsce załatwienia sprawy, miejsce odbioru:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:
Wzór wniosku

Opłaty:
Obliczenia zryczałtowanej wartości informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, dokonuje się na podstawie liczby i głębokości otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
- 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;
- 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.
Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wskazany w umowie o korzystanie z informacji geologicznej).

Uwagi:
Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem następuje w drodze umowy pisemnej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282 poz. 1657).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 29 poz. 1724).
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Merda
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Jan Szymborski


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •