Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Środowisko

Finansowe wsparcie na usunięcie azbestu

Logotyp projektu

W ramach progamu realizowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w przedsięwzięciu są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

Do programu mogą również przystąpić przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych, będących we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostek sektora finansów publicznych, będące gminnymi osobami prawnymi oraz spółek prawa cywilnego i handlowego.

Przedsięwzięcie finansowane będzie w minimum 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych dachu lub ściany, demontażem elementów izolacyjnych dachów lub ściany (wełna mineralna, styropian itp. wraz z konstrukcjami wsporczymi izolacji), wykonaniem dokumentacji technicznej dla nieruchomości, dla których konieczne jest naruszenie elementów konstrukcyjnych dachu, kosztorysem przedsięwzięcia, pozostałe koszty nie przewidziane w harmonogramie prac.


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •