Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Środowisko

Konsultacje w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektów uchwał sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie: Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ideą przedsięwzięcia jest uzyskanie opinii odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tych aktów normatywnych, podmiotów, do których kierowane jest niniejsze zaproszenie.

Więcej informacji na www.bip.warmia.mazury.pl (w zakładce „Konsultacje społeczne”).


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •