Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Rozwój regionu

Listopadowa sesja sejmiku województwa

Ilustracja do tekstu

XXXII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 27 listopada 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. Emilii Plater 1, sala nr 420). Początek o godz. 11.


1. Otwarcie Sesji.

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, koncepcja polityki przestrzennej województwa” – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku” – referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji „Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie” – referujący:
p. Marcin Kuchciński, Członek Zarządu Województwa.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia „Informacji o stanie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim” za rok 2017 – referująca:
p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018 – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr VIII/190/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym – referująca:
p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią Natalię Godlewską i Pana Pawła Godlewskiego do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” – referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana Piotra Romanowskiego do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” – referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią Monikę Hyńko i Pana Dariusza Hyńko do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” – referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy
na dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. (ze Stowarzyszeniem Przymierze-Ziemia Piska z siedzibą w Piszu) – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy
na dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. (z Powiatem Węgorzewskim
z siedzibą w Węgorzewie) – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia ruchomego po likwidowanych jednostkach budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu – referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.

20. Sprawy organizacyjne Sejmiku.

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

22. Wnioski i oświadczenia radnych.

23. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Sejmiku z dnia 24.10.2017 r.

24. Sprawy różne.

25. Zamknięcie Sesji.


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •