Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Informacje o projekcie

Informacja o projekcie "Kooperacja - efektywna i skuteczna"

Województwo Warmińsko-Mazurskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przystąpiło w roli partnera do realizacji Projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 logotypy unijne

Projekt realizowany jest wspólnie z 6 partnerami:

- Województwem Kujawsko-Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu – Lider projektu
- Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze
- Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku,
- Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu,
- Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie,
- Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.03.2021 r.

GRUPA DOCELOWA:
Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia, zgodnie z zapisami SZOOP PO WER 2014-2020, będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja. Będą to podmioty istotne z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości działających na obszarze Makroregionu II.

EFEKTY:
Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 2 PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin. Model polegający na wypracowaniu i wzmocnieniu mechanizmów współpracy różnych podmiotów ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego.

W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zostaną osiągnięte następujące efekty:
• wypracowany zostanie model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych
• przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie wypracowanego modelu kooperacji na terenie 50 jednostek samorządu terytorialnego,
• 288 podmiotów podejmie współpracę na rzecz opracowania modelu kooperacji
• 100 pracowników socjalnych zostanie objętych wsparciem w formie coachingu indywidualnego i grupowego
• wypracowany zostanie raport obejmujący podsumowanie efektów pilotażu modelu dla gmin miejsko-wiejskich w celu rekomendowania ich do stosowania na obszarze całego kraju.

Wartość projektu: 11 977 479,39 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 10 094 619,62 zł
Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w kwietniu br. dokonano wyboru 5 gmin miejsko-wiejskich i 3 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego do opracowania modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w ramach Projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Kooperacja-efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przy wyborze gmin i powiatów kierowano się następującymi kryteriami:
1. Podzielono województwo na trzy subregiony, tj.: olsztyński, elbląski i ełcki.
2. W subregionie ełckim wybrano jedną gminę, ponieważ jest to najmniejszy subregion. W dwóch kolejnych subregionach wybrano po dwie gminy.
3. Do wyboru gmin w każdym subregionie posłużyły wskaźniki z dokumentu Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2016 rok.
4. Podstawowym kryterium wyboru gmin była liczba rodzin oraz osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej.
Ponadto zwrócono uwagę na następujące wskaźniki:
- liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- % ludności korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, w stosunku do ludności ogółem poszczególnych gmin,
- liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny.

Kierując się powyższymi wskaźnikami oraz różnorodnością pod względem wysokości dochodów gminy przypadającego na jednego mieszkańca do realizacji działań projektowych zaproszono gminy: Pisz, Morąg, Miłomłyn, Korsze, Reszel oraz powiaty: piski, ostródzki i kętrzyński. Ww. jednostki samorządu terytorialnego wyraziły zgodę na udział w działaniach projektowych.


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •