Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Polityka społeczna

Samorząd przeciwdziała narkomanii i przemocy w rodzinie

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2018 r. zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach konkursu wpłynęło 19 ofert, natomiast dofinansowanie otrzyma 7 z nich.

Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na ww. zadania wynosi prawie 80 tys. zł., z czego 60 tys. zł zostanie przekazane na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, a prawie 20 tys. zł. na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do pobrania:
- Wykaz ofert, które otrzymały dotacje
- Wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •